ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van uit het vakuhv-logo-black

De algemene voorwaarden van Retail Insight B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32108589.


Artikel 1. definities

Retail Insight: Retail Insight B.V.;
Uit het vak: handelsnaam van Retail Insight;
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een opdracht diensten afneemt van Retail Insight;
Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Retail Insight op grond waarvan Retail Insight diensten verleent aan de opdrachtgever;
Diensten: alle door Retail Insight voor de opdrachtgever uit te (laten) voeren werkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot organisatieadvies, projecten interim-management, training en opleiding.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor diensten tussen Retail Insight en opdrachtgevers. Algemene voorwaarden of afwijkende bedingen van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voorzover, deze schriftelijk door Retail Insight zijn aanvaard.

Artikel 3. Grondslag van offertes

3.1

Offertes van Retail Insight zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3.2

Retail Insight zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 4. Offertes en totstandkoming van de opdracht

4.1

Alle door Retail Insight uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en hebben, tenzij anders wordt vermeld, een maximale geldigheid van vijftien dagen na dagtekening.

4.2

Er is sprake van een opdracht op het moment dat de opdrachtgever de door Retail Insight uitgebrachte offerte schriftelijk heeft ondertekend, dan wel op het moment dat Retail Insight feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1

Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle informatie die Retail Insight nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Retail Insight betrokken zijn.

5.2

Als Retail Insight daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever haar op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, indien voor haar werkzaamheden noodzakelijk, een werkstation met netwerkaansluiting.

5.3

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Retail Insight geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5.4

Retail Insight kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Retail Insight plaatsvinden.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht

6.1

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de opdrachtgever en Retail Insight tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

6.2

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Retail Insight eventueel noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 7. Duur en afsluiting van de opdracht

7.1

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Retail Insight verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Retail Insight kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

7.2

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Retail Insight hierover te berichten.

7.3

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van het bureau, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

8.1

De opdrachtgever en Retail Insight kunnen de opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele additionele specificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de ander bekend te worden gemaakt.

8.2

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Retail Insight vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

8.3

Retail Insight mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Zij behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

8.4

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 9. Tarieven en kosten van de opdracht

9.1

Het honorarium wordt berekend op basis van de tarieven, welke zijn vastgelegd in de offerte. Deze tarieven zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en exclusief opdrachtgebonden kosten. Deze kosten worden afzonderlijk doorberekend.

9.2

Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Retail Insight noodzaakt tot aanpassing van haar tarieven en/of haar opdrachtgebonden kosten, zal worden doorberekend.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

10.1

Het honorarium en de kosten zoals hierboven genoemd worden maandelijks bij voorschotdeclaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen vijftien dagen na dagtekening van de declaratie, tenzij Retail Insight en opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.2

Alle betalingen dienen in Euro zonder aftrek of schuldvergelijk te geschieden op een door Retail Insight aan te wijzen rekening. De opdrachtgever en Retail Insight kunnen afwijkende afspraken maken.

10.3

Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Retail Insight met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

10.4

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

10.5

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel is aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1

Alle door Retail Insight aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Retail Insight, totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst, evenals alle vorderingen van Retail Insight wegens niet nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever volledig heeft voldaan.

11.2

Modellen, methodieken en hulpmiddelen, waarin begrepen ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Retail Insight. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming.

11.3

De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht.

11.4

Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

12.1

Retail Insight beschouwt gegevens verkregen uit de samenwerking met de opdrachtgever als vertrouwelijk en neemt ten aanzien daarvan geheimhouding in acht.

12.2

De opdrachtgever zal zonder toestemming van Retail Insight aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Retail Insight, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportages ter beschikking stellen.

Artikel 13. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1

Retail Insight is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verlenen van in de opdracht overeengekomen diensten mag worden vertrouwd.

14.2

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Retail Insight voor haar werkzaamheden voor die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van deze aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

14.3

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

14.4

Retail Insight zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zij is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

14.5

De opdrachtgever vrijwaart Retail Insight voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Retail Insight.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Retail Insight waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2

Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en Retail Insight zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet via minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan. Alle geschillen voortvloeiende uit een offerte of opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door een daarvoor bevoegde rechter.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 Juli 2020.


Retail Insight B.V.

Rijnzathe 12-E

3454 PV De Meern